Information meeting on Open call to Boligbyggeri from 4 to 1 planet

BUILDs forskningsgruppe for Bygningers Bæredygtighed står for case-indsamlingen og -analysen og inviterer til et informationsmøde, hvor det vil være muligt at høre nærmere om projektets call efter best practice cases samt stille spørgsmål omkring projekttilmelding.


(English below)​


Informationsmøde om Open call til Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

INTET BEHOV FOR REGISTRERING

I forbindelse med Realdania og VILLUM FONDENs initiativ Boligbyggeri fra 4 til 1 planet inviterer BUILD byggebranchen til at byde ind med de bygningscases, der er allermest ambitiøse ift. reduktion af klimaaftryk, og som har potentiale for at nærme sig absolut bæredygtighed indenfor klimabelastning. Blandt de tilmeldte vil der blive udvalgt en række projekter, som vil indgå i en eksempelsamling med de mindst klimabelastende boliger anno 2022. Projektet omfatter boligbyggeri og det er derfor muligt at byde ind med danske eller internationale projekter indenfor etagebyggeri, rækkehuse og parcelhuse.

BUILDs forskningsgruppe for Bygningers Bæredygtighed står for case-indsamlingen og -analysen og inviterer til et informationsmøde, hvor det vil være muligt at høre nærmere om projektets call efter best practice cases samt stille spørgsmål omkring projekttilmelding. Ved informationsmødet vil Rasmus Søgaard fra MOE desuden fortælle om Living Places, som er et innovativt byggeprojekt af MOE, Velux, Effekt og Enemærke & Petersen, der viser et godt eksempel på den type cases vi netop søger.

Vil du høre mere om call'et, eller har du spørgsmål til, hvordan dit projekt tilmeldes, så deltag i vores online informationsmøde d. 15. juni kl. 13:00-14:00.

Læs mere om det åbne call her: Best Practice Cases


Deltagende:

Professor Harpa Birgisdottir, BUILD

Videnskabelig Assistent Liv Kristensen Stranddorf, BUILD

Rasmus Søgaard, MOE


Program:

13:00    
Velkomst og introduktion til initiativets Open call for best practice cases
13:10     
Rasmus Søgaard fortæller om Living Places
13:25   
Åbent for spørgsmål


Deltagelse:

Informationsmødet vil foregå online ved brug af nedenstående link.

Microsoft Teams link         

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Join with a video conferencing device

teams@v.aau.dk

Video Conference ID: 128 832 445 6

Alternate VTC instructions

Learn More | Meeting options

________________________________

 

Information meeting on Open call to Boligbyggeri from 4 to 1 planet

NO NEED FOR REGISTRATION

In connection with Realdania and the VILLUM FOUNDATION's initiative Housing construction from 4 to 1 level, BUILD invites the construction industry to contribute with the building cases that are most ambitious in terms of reducing climate footprint, and which have the potential to approach absolute sustainability within climate impact. Among those registered, a number of projects will be and included in a sample collection of the least climate-damaging housing constructions in 2022. The project includes housing construction, and it is therefore possible to register Danish or international projects within multi-storey buildings, terraced houses, and detached houses.

BUILD's research group for the Sustainability of Building is responsible for the case collection and analysis and invites to an information meeting where it will be possible to hear more about the project's call for best practice cases and ask questions about project registration. At the information meeting, Rasmus Søgaard from MOE will also tell about Living Places, which is an innovative construction project by MOE, Velux, Effekt, and Enemærke & Petersen, which shows a good example of the type of cases we are looking for.

Do you want to hear more about the call, or do you have questions about how to register your project, then participate in our online information meeting on June 15th at 13:00-14:00.

Read more about the open call here: Best Practice Cases

 

Participants:

Professor Harpa Birgisdottir, BUILD

Research Assistant Liv Kristensen Stranddorf, BUILD

Rasmus Søgaard, MOE

 

Program:

13:00  
Welcome and introduction to the Open call for best practice cases
13:10  
Rasmus Søgaard talks about Living Places
13:25  
Open for questions


Participation:

The information meeting will take place online using the link below.

Microsoft Teams link

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Join with a video conferencing device

teams@v.aau.dk

Video Conference ID: 128 832 445 6

Alternate VTC instructions

Learn More | Meeting options