Projektgranskning

Find fejlene, FØR du bygger - og få både bedre og billigere byggeri. Erfaringerne viser, at der er mange penge at hente. Kurset udbydes i samarbejde med Molio.

Du rustes til at kunne gennemføre ekstern projektgranskning af byggeprojekter og får derved vigtige kompetencer til at hjælpe bygherrer og projekterende til bedre og billigere byggeri. 

Du lærer også at se, hvordan og hvor der er mange penge at spare på en grundig ekstern projektgranskning - både på kort og (især) på lang sigt.

Kurset er derved nyttigt både for dig der skal foretage granskningen - og for dig der skal drage nytte af granskningen.

Indhold

Praktikere og ekspertforfattere bag anvisninger og vejledninger giver i et effektivt mix af indlæg, cases, små øvelser og drøftelser en stærk indføring i, hvordan du kan gennemføre ekstern projektgranskning, og hvad du, som bygherre og projekterende, kan få ud af det, og det er ikke så lidt.

Du får:

  • Baggrunden for og betydningen af at foretage projektgranskning. 

  • Gennemgang af principperne/metodikken i projektgranskning med udgangspunkt i SBi- anvisning 246, 'Granskning af byggeprojekter'.

Med anvisningen får du en direkte anvendelig vejledning i, hvordan du kan gennemføre ekstern granskning i praksis på alle typer byggeprojekter. Vi ser på tjeklister, eksempler og giver masser af gode råd, og du ser, hvordan du i granskningen overholder de dokumentationskrav, der gør sig gældende for projektgranskning

  • Gennemgang af praktisk anvendelse af Byggeskadefondens vejledning om ekstern projektgranskning for bygherrer

Den giver dig indblik i, hvordan bygherren med brug af en ekstern gransker kan få foretaget en systematisk stikprøvevis kontrol af væsentlige forhold i alle typer af projekter

  • Eksempler på projektgranskninger

  • En række småøvelser der giver dig mulighed for at afprøve projektgranskning og se hvad det kan have af effekt


Målgruppe

Rådgivere og bygherrer - der enten skal foretage projektgranskninger eller drage nytte af granskningen.


Undervisere

Pris

Kr. 4.950 ekskl. moms

Med i deltagerprisen er:

Baggrund

Ved ekstern granskning kan fejl, mangler og uhensigtsmæssige forhold i byggeprojektet, tegninger og beskrivelser findes, før der bygges, så de byggetekniske løsninger kan forbedres, og byggeomkostninger, arbejdsmiljø og byggeproces optimeres.

Ekstern granskning forestås af en person, der hverken direkte eller indirekte har deltaget i projekteringen, og således er i stand til at se på projektet med nye øjne og komme med anbefalinger og påpege forhold, som bør undersøges nærmere.

Erfaringer viser, at dette er en effektiv form for granskning.   Der er mange penge på spil  Udbedring af svigt, fejl og mangler koster bygherrer og byggeriets øvrige aktører et årligt beløb i milliardklassen.

I mange tilfælde kan disse udgifter reduceres, hvis projekterne granskes mere effektivt, inden byggeriet sættes i gang. 

Der er derfor et betydeligt besparelsespotentiale i at gennemføre projekt-granskning, som typisk kun koster 0,2 til 0,3 pct. af byggesummen. 

"Det er både i bygherrers og projekterendes interesse, at der gennemføres en effektiv granskning af projektmaterialet, fordi det tidligt i forløbet er muligt at opdage fejl, der senere kan medføre store omkostninger for alle parter", forklarer tidligere forskningschef Niels-Jørgen Aagaard på SBi, der sammen med underviserne på kurset, adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen og seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, har været forfatter på anvisningen. 

I januar 2016 kom tal frem fra uvildige entreprenørgranskninger af en serie på 19 store og mellemstore projekter, der pegede på, at byggeriet alene ved entreprenørgranskning af nybyggerier kan spare et milliardbeløb.Tommy Bunch-Nielsen udfører en del af disse entreprenør-granskninger, som går ud på at tjekke projektet igennem for forhold, som senere kan give entreprenøren problemer med udførelse og ansvar. Hans erfaringer bekræfter, at granskningerne som oftest afslører forhold som kunne have været bekostelige, hvis de ikke var blevet opdaget tidligt. 

Granskning skaber betydelige værdier og giver optimal sikkerhed for at et projekt overholder kravene til tid, økonomi og kvalitet. Det betaler sig at kulegrave hele projektet gennem uvildige, bygbare briller, der afdækker og minimerer risici frem gennem hele byggeprocessen. 

Kvalitetssikring gennem projektgranskning 

"Projektgranskning er en væsentlig del af kvalitetssikringen af et byggearbejde, og derfor indeholder bekendtgørelsen om kvalitetssikring også minimumskrav herom til projekterende ved aflevering af deres projektdel. Kravet til entreprenører om procesgranskning før projektgennemgang er ligeledes væsentlig for kvalitetssikringen.  Kvalitet i byggeriet forudsætter bygbare, robuste og gennemprøvede løsninger, der er dokumenteret i forståelige og dækkende byggeprojekter. Ekstern granskning er med til at sikre, at dette bliver omsat til praksis", siger Niels-Jørgen Aagaard. 

Uddannelse og erfaring 

Projektgranskeren bør så vidt muligt have gennemgået en efteruddannelse i projektgranskning (som f.eks. dette kursus) samt kunne dokumentere erfaring som projekterende inden for den pågældende projektkategori. 

SBi og Molio forbeholder sig ret til ændringer.